Полезни връзки

 

Календар

 

 

 

ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

Специфичните цели на проекта са:

  • Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми,  и намаляване дела на преждевременно напусналите училище;

  • Повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви;

  • Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване  активността на учениците от уязвими групи в основното образование;

  • Повишаване капацитета на педагогическите специалисти  за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители.

Проектът се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).
Срок на проекта – 60 месеца, но не по-късно от 31.12.2027 година