Полезни връзки

 

Календар

 

 

 

Проект „Подкрепа за успех“  

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ( ОП НОИР ) 2014-2020 г.

През учебната 2021-2022 г. продължи работата по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Проведено е допълнително обучение за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояване на учебното съдържание по БЕЛ и Математика на 39 ученици, разпределени в 6 групи (I-VII клас). В рамките на проекта бе назначен образователен медиатор, който се ползва с доверието на местната общност.