Полезни връзки

 

Календар

 

 

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

По проекта,  на ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестница са предоставени следните преносими технически устройства: 12 бр. лаптопи за ученици, 15 бр. таблети за ученици, 5 бр. лаптопи за учители и 2 бр. универсални шкафове за зареждане.

В обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) и работа с образователни платформи до момента са включени  68 ученици, като през учебната 2022-2023 г. - 17 първокласници. Обученията се осъществяват по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, чиято цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Издадени са 68 сертификата на ученици успешно преминали обучение. За постигане на по-голяма ефективност заниманията се провеждат в малки групи от средно пет лица.

С включването в обучения на първокласници се цели да се подпомогне осъществяването на плавен и безболезнен преход от предучилищно към училищно образование в електронна среда. Обученията са насочени и към по-големите ученици, които са изпитали затруднения при преминаване към ОРЕС, като целта е да придобият основни дигитални умения за работа с електронни образователни платформи. Тук са включени ученици от уязвими групи, такива с майчин език, различен от българския, предстоят обучения на още ученици,  родители и образователен медиатор, които са без компютърна грамотност.

Проведени са краткосрочни обучения за усъвършенстване на уменията на педагогическите специалисти от ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестница, за преподаване при ОРЕС и с цел осигуряване на качествено и безпроблемно обучение. До момента са сформирани 3 групи с 14  педагогически специалисти, 14 от които вече са придобили сертификати за успешно преминат курс на обучение и са повишили уменията си в използването на ИКТ в учебния процес; използване на образователни ресурси за преподаване и обучение от разстояние; оценяване постиженията на учениците при синхронно обучение от разстояние; обработка на данни, презентации и др. в рамките на учебния процес, както и в работа с оборудване.

През учебната 2022 - 2023 г. са проведени обучения с 11 родители, с цел създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.