Полезни връзки

 

Календар

 

 

 

Документи на училището

ПРАВИЛНИК за дейността на училище ОУ "Христо Ботев" , с. Брестница

План-програма за безопасност на движението по пътищата - 2021 г.

Стратегия за развитие на училището

План за действие към стратегия за развитие 2023

Годишен план 2023-2024

Мерки за повишаване качеството на образованието 2022-2023 г

Програма за предоставяне  на равни възможности и за приобщаване  на децата и ученици от уязвими групи 2022-2023 г

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023 г

Дневно разписание 2023-2024 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация 2022-2023 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Форми на обучение в ОУ "Христо Ботев" - с. Брестница

График за даване на консултации по учебни предмети 2023-2024 г.

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа и в интернет, разработени от ДАЗД

Правила за вътрешно подаване на сигнали в ОУ "Христо Ботев" - с. Брестница