Полезни връзки

 

Календар

 

 

 

Обществен съвет

Заповед - Обществен съвет 2022-2025 година

 

На 17 ноември 2022 г. от 16,00 ч. в ОУ „Христо Ботев“, с. Брестница ще се проведе събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет към училището.

Всички определени на първия етап родители са поканени с писмени покани.

Със Заповед №1338/17.10.2022 г. на кмета на Община Ябланица е определен представителят на финансиращия орган за член на обществения съвет към училището.

 

Правомощия и дейности на обществения съвет

I.Общественият съвет в училището:

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване и инспектирането;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

6. съгласува училищния учебен план;

7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по училищния план-прием;

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в училището;

13. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

II. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието

III. При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

IV. В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на училището за становище.

V. Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се:

1. поставя на мястото за обявления в сградата на училището;

2. публикува на интернет страницата на училището;

3. представя и обсъжда публично на среща с родителите от училището.

 

Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на родителите за работата му и за взетите решения.